สรุปกิจกรรม สกพ.๔

 

 

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่๔ (สกพ.๔)
ขอเชิญฟังการบรรยายห้วข้อ กรค้าการลงทุน
วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ ข ๑๖.๐๐ น.

เชิญ ฯพณฯ ประจวบ ไชยสาส์น
ฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ ผลกระทบจากการทำสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา กับประเทศจีนที่มีต่อประเทศกลุ่มอาเซียน

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

 

กิจกรรม ๒๓

 

 ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/zkGB6mFoLq6VjagB7


 

กิจกรรม ๒๒

 

 

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่๔ (สกพ.๔)
ขอเชิญฟังการบรรยายห้วข้อ กรค้าการลงทุนในสหพันธรัฐรัชเซีย

โดย ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

วีดีโอ https://youtu.be/_gWQ3pvbP2s

ภาพกิจกรรม  https://photos.app.goo.gl/Eu1LPMncqSjTFVwt5

 
กิจกรรม ๒๑

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ ๔ (สกพ.๔)
ศึกษาดูงานโครงการศึกษาและพัฒนา
แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี 
๒๗ กันยายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/w1W4nHNm28UMEJBJA

 

 


 

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ ๔ (สกพ.๔)
ศูนย์การศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ถวายสลากย้อมเมืองลำพูน
วันเสาร์ที่ ๒๒ - จันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

 


 


กิจกรรม ๒๐
กิจกรรม ๑๙โครงการเทิดพระเกียรติ จิตอาสา ปลูกป่าในใจคน ร่วมใจปลูกป่าชายเลน
กลุ่มที่๒ อ่าวคุ้งกระเบน กลุ่มที่ ๖ ภูพาน ดำเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ศูนย์วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (สมุทรสาคร)
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/XMHReLjzE3Cbtrog8
กิจกรรม ๑๘สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน รุ่นที่ ๔ (สกพ.๔)

ศึกษาดูงาน หมู่บ้านอนุรักษ์ความไทย สุพรรณบุรี
๓๐ สิิงหาคม ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/gbBx4VpFs2NakFNR7

 กิจกรรม ๑๗

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔)
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙ ศ., ดร., ราชบัณฑิต)  โดย กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒ บรรยายพิเศษ
หัวข้อ สถาบันศาสนากับความมั่นคงแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ชั้น๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

วีดีโอ https://youtu.be/VJ9figECTqw


กิจกรรม ๑๖

 

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔)
ฯพณฯ ประจวบ ไชยสาส์น  โดย อดีตรัฐมนตรี และนายกสมาคมมิตรภาพไทย เวียดนาม
และ ท่านสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
บรรยายพิเศษ หัวข้อ การค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ

 ภาพกิจกรรม 

วีดีโอ https://youtu.be/zZlhgin9g4k

 


 

กิจกรรม๑๕

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/g8jhZRCtDVyzKLGi7
กิจกรรม ๑๓

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔)
ฯพณฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   
บรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการเมืองไทย ในอนาคต ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๗ ของประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ

 

วีดีโอ https://youtu.be/mcfphIhLYGQ

 

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/nDDMCjp9nkuFBmeW8MOU โครงการเสาหลักเพื่อแผ่นดิน กับ มรภ.สวนสุนันทา

https://www.youtube.com/watch?v=Vueog9XOZ7k&t=22s


กิจกรรม ๑๒

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔)
ท่านศิริพงษ์  อินทรมงคล
บรรยายพิเศษ หัวข้อ การค้าการลงทุนในประเทศอินโดนีเชีย
โดย อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงจาการ์ตา  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ

 

ฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การค้าการลงทุนในประเทศอินโดนีเชีย
โดย H.E. Ahmad Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเชียประจำประเทศไทย

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/wB87KEJVKLcgruqg6

 

H.E. Ahmad Rusdi เอกอัครราชทูตอินโดนีเชียประจำประเทศไทย

วีดีโอ https://youtu.be/dJAxRydTF1o

 

ท่านศิริพงษ์  อินทรมงคล บรรยายพิเศษ หัวข้อ การค้าการลงทุนในประเทศอินโดนีเชีย โดย อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ประจำกรุงจาการ์ตา

วีดีโอ https://youtu.be/dBofduzcLJA

 


 

กิจกรรม ๑๑

 

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔)
ฯพณฯสมชาย วงศ์สวัสดิ์   
บรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการเมืองไทยในอนาคต ตามแนวคิด ของนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๖ ของประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ

 

วีดีโอ https://youtu.be/Jg67hRoPOrg

 
กิจกรรม๑๐ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/AAsbC7BTCcvTG7WY7

 

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-1635241696722805/photos/?tab=album&album_id=2139456966301273

 


กิจกรรม ๙

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔)
ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อน และ ศูนย์การเรียนเกษตรผสมผสานทฤษฎ๊ใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/AiTVYPs56Bj1ztmy9

 

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-1635241696722805/photos/?tab=album&album_id=2138093053104331


กิจกรรม ๘

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔)
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล   
บรรยายพิเศษ หัวข้อ ศาสตร์พระราชา
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ

 

EP1 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล   บรรยายพิเศษ หัวข้อ ศาสตร์พระราชา หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔)   https://youtu.be/dpAQRzL5qvo

 

EP.2 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล   บรรยายพิเศษ หัวข้อ ศาสตร์พระราชา หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) https://youtu.be/Ovg9SZZBbg4

 

นำเสนอโครงการ วัดมงคลชัยพัฒนา โดย กลุ่ม ๓ และ ๔ https://youtu.be/gvGvBb4zuQ0

 

ภาพกิจกรรม  https://photos.app.goo.gl/kBhzXVBSStDNLEFM9
 

กิจกรรม ๗

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔)
อาจารรย์สุรวงศ์  วัฒนกูล บรรยายพิเศษ หัวข้อ การพูด ที่สร้างสรรค์ เพื่อการสร้างชาติ
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ

 

วีดีโอ https://youtu.be/OzJ5SqOCrDw

 

 นำเสนอโครงการเทิดพระเกียรติ กลุ่ม๑เขาหินซ้อน กลุ่ม๒อ่าวคุ้งกระเบน https://youtu.be/aiRf9qJYZuE

 

นำเสนอโครงการเทิดพระเกียรติ กลุ่มภูพาน กลุ่มอ่าวคุ้งกระเบน https://youtu.be/HIpLlBswJaM
 

กิจกรรม๖

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔)
ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี  บรรยายพิเศษ
หัวข้อ สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กับความมั่นคงแห่งชาติ
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ

https://youtu.be/HbgkAxvPEVk

กิจกรรม ๕

สถานบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔)

 

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/2MofJk6lDcnNztO93


 

กิจกรรม๔

สถานบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔)
ท่านประจวบ ไชยสาส์น  บรรยายพิเศษ
หัวข้อ การค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ

 

ภาพกิจกรรม  https://photos.app.goo.gl/Pnpbb3VOIqlZP5z33

 

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-1635241696722805/photos/?tab=album&album_id=2108944586019178

 


 

กิจกรรม๓

สถานบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔)

ท่านสุชน ชาลีเครือ บรรยายพิเศษ หัวข้อ การเมืองไทยในทศวรรษหน้า

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ

https://youtu.be/a5p6EVOL2sQ

 

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-1635241696722805/photos/?tab=album&album_id=2108937482686555

 

https://photos.app.goo.gl/6YWAa51RuIaHZ6d73

 

กิจกรรม๒

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล บรรยายพิเศษ
หัวข้อ การแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ

 

วีดีโอ https://youtu.be/gX1Tu9AheHQ


ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/tG1FNN6nv3Eqc0ov1 

กิจกรรม๑

พิธีเปิดและปฐมนิเทศน์ สกพ.4  #หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน 26.4.2561

https://photos.app.goo.gl/2DHCOYDUHe1rKwh43
ภูเก็ต สกพ.3

https://photos.app.goo.gl/SgD2iahCLuPbUr7Q2About Us

โครงการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยการ “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด”

Top Photos

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…