ตารางอบรม สนพ.๓

 

สัปดาห์

วันที่

รายละเอียด

ช่วงนันทนาการ ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

ที่

ผู้สนับสนุน

เจ้าภาพ

พุธที่ ๕ พ.ย.  ๒๕๕๗

พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินฯ รุ่นที่ ๓ (สนพ.๓)               
โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี

https://goo.gl/photos/FVKxXp7cCky7Tx9BA

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงาน วปอ. ของ สพก. ๑ กลุ่มชัยพฤกษ์

 

 

 

 

อังคารที่ ๒๓ ธ.ค.  ๒๕๕๗

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

https://goo.gl/photos/WyfqyNisPruEP6fe8

 

หลักสูตร + ที่ปรึกษา 6 กลุ่ม

อังคารที่

เสาร์ที่ ๘ พ.ย.๒๕๕๗

๓๑ มี.ค.๒๕๕๘

เปิดการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินฯรุ่นที่ ๓

โดย ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล, พล.อ.ดร.พหล สง่าเนตร,   
พล.ต.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี และพล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค 
ณ อาคารศูนย์ป ระชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

https://goo.gl/photos/SvcmUTfkZK6fYVk2A

 

 

 

หลักสูตร + ๖ กลุ่ม

อังคารที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๘

การบรรยายเรื่อง "หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"  

โดย ดร.ธเนศ มณีกุล กปร. ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

 

ที่ปรึกษากลุ่มเลี้ยงรับน้อง

อังคารที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๘

การบรรยายเรื่อง "ศาสนากับการแก้ปัญหาสังคม"
โดย ดร.บรรจง  โซ๊ะมณี  และ
"ปัญหาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคต"
โดย นายประยูร ดำรงชิตานนท์   
ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

        

 

 

 

 

อังคารที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๘

การบรรยายเรื่อง "แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต" 
โดย ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี 
อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

และงานรดน้ำดำหัวปีใหม่ไทย     
ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

https://goo.gl/photos/Lm34K5urX3XcvZkYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์

วันที่

รายละเอียด

ช่วงนันทนาการ ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

ที่

ผู้สนับสนุน

เจ้าภาพ

อังคารที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘

บรรยายเรื่อง "กฎหมายกับการปกครองโดยธรรม"
โดย ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล  
ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

https://goo.gl/photos/apTaaiHedGSbD5vY9

 

 

 

 

 

อังคารที่ ๑๙ พ.ค.  ๒๕๕๘

หลักสูตรจัดศึกษาดูงาน "การท่าเรือแห่งประเทศไทย"

วิทยากร บรรยาย เรือโทชำนาญ ไชยฤทธิ์  (สนพ.๒)
รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ

https://goo.gl/photos/KVWCYnLNUL11REpJ7

 

 

 

 

 

๑๐

อังคารที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๘

การเสนอโครงการกลุ่ม ( ๔ กิจกรรม) ครั้งที่ ๑ (ทั้ง ๖ กลุ่ม)

https://goo.gl/photos/kPqQR5urERnFwPng6

 

 

๑ + ๓

๒ + ๖

๔ + ๕

๑๑

อังคารที่ ๒ มิ.ย.  ๒๕๕๘

การบรรยายเรื่อง "Port management and logistc and supply change"

โดย  นายพิทักษ์ ศิลป์ประสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าการการท่าเรือกรุงเทพฯ

 ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กลุ่ม ๑ เจ้าภาพ  THEME : SPORT PARTY

๑๒

อังคารที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๘

ถกแถลงกลุ่ม ๒
หัวข้อ อาชญากรรม : ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพันธุกรรมกรณีอุ้มบุญ”   
โดย  รศ.ดร.อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา                
ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

๑ + ๕

๒ + ๓

๔ + ๖

๑๓

ศุกร์ ๑๐- ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๘

ศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา  Chicago-boston

 

 

 

 

๑๔

อังคารที่ ๒๓ มิ.ย.  ๒๕๕๘

การเสนอโครงการกลุ่ม( ๔ กิจกรรม) ครั้งที่ ๒  (ทั้ง ๖ กลุ่ม)

 

กลุ่ม ๒ เจ้าภาพ อ่าวคุ้งกระเบน
THEME  : งานวัดย้อนยุค

๑๕

อังคารที่ ๓๐ มิ.ย.  ๒๕๕๘

ถกแถลงของกลุ่มที่ ๑

หัวข้อ “ตามแนวพระยุคลบาท ”โดย พันเอกถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ นายทหารราชองครักษ์

ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

https://goo.gl/photos/vxuZ6HmqD942cpfW8

 

 

๑ + ๔

๓ + ๖

๒ + ๕

๑๖

อังคารที่ ๗ ก.ค.  ๒๕๕๘

ศึกษาดูงานของกลุ่มที่ ๒ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

https://goo.gl/photos/2MSsnUJMHpE9Fozn8

 

 

 

 

 

๑๗

อังคารที่ ๑๔ ก.ค.  ๒๕๕๘

ถกแถลงกลุ่มที่ ๖ หัวข้อ
"ความสำเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจบนแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
โดย ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์  ประธานกรรมการบริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด 
 ณ
อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

https://goo.gl/photos/SdrkAKwRUf5d4FA99

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์

วันที่

รายละเอียด

ช่วงนันทนาการ ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

ที่

ผู้สนับสนุน

เจ้าภาพ

­๑๘

อังคารที่ ๒๑ ก.ค.  ๒๕๕๘

บรรยายเรื่อง “การบริหารการจัดการที่ดินของประเทศไทย”
ดร.สมพันธ์  พลภักดิ์

บรรยายเรื่อง “เทศเหล่ธรรมะเทิดพระเกียรติ”
โดย พระมหายุทธนา คัมฺภีรจิตฺโต วัดประยุรวงศาวาส คณะ๑๓

 

กลุ่ม ๓ เจ้าภาพ  THEME COWBOY NIGHT

ภาพ

https://goo.gl/photos/hNrEHE8ecWePhsVj6

๑๙

อังคารที่ ๒๘ ก.ค.  ๒๕๕๘

ศึกษาดูงานของกลุ่มที่ ๓ ศึกษาดูงาน เทศบาลบางปู   สถาบันไทย - เยอรมัน

https://goo.gl/photos/BauyvxWScnaHbeoT6

 

 

๒๐

อังคารที่ ๔ ส.ค.  ๒๕๕๘

ถกแถลงกลุ่มที่ ๓ หัวข้อ "พุทธวิธีในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม"

โดย  พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

 

๑ + ๖

๒ + ๔

๓ + ๕

๒๑

พุธ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๘

การจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีรวมพลัง หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ สโมสรราชพฤกษ์ (นอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาดี กรุงเทพฯ

หลักสูตร + ที่ปรึกษา 6 กลุ่ม

๒๒

 

อังคารที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘

ถกแถลงกลุ่มที่ ๔ หัวข้อ "พลังงานกับความมั่นคงของชาติ"

โดย .รองปลัดกระทรวงพลังงาน

 ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กลุ่ม ๔ เจ้าภาพ THEME

Hawaii Aloha on The Beach

๒๓

อังคารที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๘

ศึกษาดูงานกลุ่มที่ ๔  ห้วข้อ
โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ มูลนิธิชัยพัฒนา”
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

 

 

 

๒๔

อังคารที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๘

การบรรยายเรื่อง "พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน"

โดย ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา

ชมภาพคลิก https://goo.gl/photos/wtZMMoUY9YAsywDHA

 

https://youtu.be/aocH5vHGtSw

 

 

 

 

 

๒๕

อังคารที่ ๘ ก.ย.  ๒๕๕๘

ถกแถลงกลุ่มที่ ๕ หัวข้อ
"พระพุทธศาสนากับความมั่นคงแห่งชาติ"

โดย พลตรีหลักแก้ว อัมโรสถ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก  
ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
คลิกชมภาพ

กลุ่ม ๕ เจ้าภาพ  ห้วยทราย
 THEME  BACK TO SCHOOL

 

 

๒๖

อังคารที่ ๑๕ ก.ย.  ๒๕๕๘

ศึกษาดูงานของกลุ่มที่ ๕ ห้วยทราย
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ชมภาพคลิก https://goo.gl/photos/kdmqwHywB5185jr7A

 

   

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์

วันที่

รายละเอียด

ช่วงนันทนาการ ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

ที่

ผู้สนับสนุน

เจ้าภาพ

๒๗

 

เสาร์ที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๘

(เรียนร่วม สกพ.๑ ครั้งที่ ๑) 

หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงของดุลอำนาจในเอเชีย - แฟซิฟิก ระหว่างสหรัฐอเมริกา จีน
และรัชเซีย กับผลกระทบต่อประเทศไทย"
โดย คุณวีระศักดิ์ ฟูตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
อดีตเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน

คลิกชมภาพ

กลุ่ม ๖  ภูพาน
เจ้าภาพ   THEME : ราตรีสีรุ้งเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

๒๘

อังคารที่ ๒๙ ก.ย.. ๒๕๕๘

(เรียนร่วม สกพ.๑ ครั้งที่ ๒)

ศึกษาดูงานกลุ่ม ๔ ห้วยฮ่องไคร้ สนพ.๓
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม เวสต์ ห้วยบง 2 และ เวสต์ ห้วยบง 3


ตลิกชมภาพ https://goo.gl/photos/s2hYjE89au7x1hMr7

 

 

๒๙

อังคารที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๘

ศึกษาดูงานของกลุ่มที่ ๖  โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา      
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.สระบุรี

คลิกชมภาพ

คลิกชมภาพ ชุดที่ ๒
V
DO

https://youtu.be/pj6BF2JvvIY

https://youtu.be/ZsixKFzisfo

ข่าวช่อง 11

https://www.youtube.com/watch?v=B7BsZ2tFGMk

ช่อง 3 คัดข่าวดี

https://www.youtube.com/watch?v=pj6BF2JvvIY

ช่อง 3 Falily Good Morning Family

https://www.youtube.com/watch?v=ZsixKFzisfo

ช่อง 3 Family News Today

https://www.youtube.com/watch?v=yf_AmtGXT9w

 

 

 

 

 

 

 

๓๐

๘ - ๑๔ ต.ค. ๒๕๕๘

ศึกษาดูงาน รัชเซีย

กลุ่ม  ๑ + ๒ + ๓ เจ้าภาพ

๓๑

อังคารที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๘

นำเสนอสรุปผลงานกลุ่มต่อหลักสูตร (ทั้ง ๖ กลุ่ม)

กลุ่ม  ๔ + ๕ + ๖  เจ้าภาพ

๓๒

ศุกร์ที่ ๖-เสาร์ที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๘

พิธีปัจฉิมนิเทศ

หลักสูตร

 

หมายเหตุ :             ๑. เริ่มเรียนวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรียนทุกอังคาร เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประชุมกลุ่ม

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. บรรยาย

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. กิจกรรมนันทนาการ

๒. ตารางเรียนร่วม สกพ.๑กับ สนพ.๓ ( ๒ ครั้ง )

- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ ก.ย.๕๘

- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๘ และ

- พิธีปัจฉิมนิเทศ

                                ๓. กลุ่ม ๑ เดินทางทำกิจกรรมต่อยอดปลูกป่ามเหสักข์วันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่จ.เพชรบูรณ์

                                     กลุ่ม ๔ เดินทางทำกิจกรรมต่อยอดปลูกป่าชายเลนฯวันที่ ๒/๓/๔ กันยายน ๒๕๕๘ ที่จ.สมุทรสาคร

About Us

โครงการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยการ “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด”

Top Photos

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…