ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานพิธี ปฐมนิเทศ หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 13.00น. ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานพิธี ปฐมนิเทศ
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน และปาฐกถาพิเศษ ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ ในหลักสูตร เสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่ 3 (สกพ.3)และ ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง (สมพ.4 )

โดยมีท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล กล่าวต้อนรับ
ดร.ศุภสิษฐ นวลปานวรชาติ
ผู้อำนวยการหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินกล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์การจัดหลักสูตร และชี้แจงแนะนำคณะทำงาน

คณะที่ปรึกษาหลักสูตรโดยมีนายสุชน ชาลีเครือ นายประภัตร โพธนสุธน
พล.อ.ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
พล.อ.สิทธิ์ สิทธิมงคล
นายณภัทร วินิจฉัยกุล
นายมานิต นพอมรบดี
พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา
ดร.อานัฐ ชัยรัตตกุล
ดร.สุนทร วัฒนาพร
นายกุลวัชร หงษ์คู
นางจินดารัตน์ ถวิลเติมทรัพย์ และ ดร.พันศักดิ์ ศรีพยัคฆเศวต
เป็นคณะทำงาน คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาหลักศูตรดังกล่าวการอบรมหลักสูตรผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง
เป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ สำหรับผู้นำท้องถิ่น อาทิ ผู้บริหารองค์กรส่วนจังหวัด สมาชิกเทศบาล สมาชิผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นบุคคลที่สำคัญ ที่จะนำนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ ให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามความมุ่งหมายของรัฐบาล และที่สำคัญกว่านั้นเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักทั้ง 3 ของประเทศ นั้นคือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้มีความเข้มแข็งทั้งในปัจจุบันและสืบต่อไป ในอนาคตอย่างถาวร ดังนั้น การเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติแก่ผู้นำระดับต่างๆ ในท้องถิ่นนั้น ย่อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยกันค้ำจุนประเทศไทยให้เกิดความมั้นคงอย่างแท้จริง โดยการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินดังที่กล่าว จะจัดการอบรม เป็นเวลานานถึง 8 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้มีความเข้าใจหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับหลักความมั่นคงแห่งชาติ โดยเฉพาะบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อให้ผูัเข้าอบรม มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นประเภทต่างๆและสร้างเครือข่ายการประสานงานเพื่อประโยชน์ ในการบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ ในการค้ำจุนสถาบันชาติ ศานนา และพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืนต่อไป
ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานพิธี ปฐมนิเทศ หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์
http://www.khaochad.com/80745/
https://youtu.be/ZR_hWcL_aWo
https://youtu.be/SLHXATFFVRY
ภาพข่าว สุวรรณ บัวโรย ข่าวชัดประเด็นจริง ( อนุญาตินำภาพไปลงสื่อได้เลยครับ )

Read 1220 times Last modified on Tuesday, 31 July 2018 05:29

About Us

โครงการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยการ “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด”

Top Photos

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…