Latest News

  • Pillars
  • Pillars News and Activity
  • Pillars Travel
  • Observe activities ...
  • Pillars and Activity
  • Trainer
  • Knowledge Management
11.18.2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 11.50 น. เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 802 เวลา 11.50-13.20 น. 13.20 น.            คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 14.30 น.           
สมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง เรียนเชิญ ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ในการเข้ารับรางวัลครั้งนี้ด้วยนะคะ คุณประจวบ ไชยสาสน์คุณประยุทธ มหากิจศิริคุณวิชาญ มีนชัยนันท์พลเอกกิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐดร.ศุภสิษฐ์ นวลปรางวรชาติคุณจีรศักดิ์ เยาว์วัชสกุลคุณอาณัฐชัย รัตนกุล ขอเรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นเกียรติร่วมงานประจำปีของสมาคมฯ
11.18.2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.            คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ 11.50 น. เดินทางโดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ VJ 802 เวลา 11.50-13.20 น. 13.20 น.            คณะเดินทางถึงสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม 14.30 น.           
ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2561 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน นำโดย ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ตัวแทนกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
07.31.2018
0
สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) ฯพณฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   บรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการเมืองไทย ในอนาคต ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๗ ของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ  
สามัคคีประชาชน วันที่จันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ มี ๖ ตอนสถานี ๑๓ Siam Thaiรายการ สามัคคี ประชาชนพิธีกร คุณได้ฤกษ์ หมื่นนาอาน ผู้ดำเนินรายการพล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค นักยุทธศาสตร์ความมั่นคง https://www.youtube.com/watch?v=oa8Rjh1ZZBI https://www.youtube.com/watch?v=89t5jM4wNPE https://www.youtube.com/watch?v=TIBZC0Nwjhc

Pillars / Observe activities

18 Nov 2018
0
โปรแกรมการเดินทางร่วมกฐินพระราชทานและท่องเที่ยวเวียดนาม วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561  09.00 น.           
25 Jun 2018
0
สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
business
Trainer

Trainer (23)

วิทยากรผึกอบรม (Trainer) หมายถึง บุคคลที่ทำ หน้าที่ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เข้ารับการอบรมเพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
ทั้ง
ด้านความรู้(Knowledge) ความเข้าใจ (Understand) เจตคติ(Attitude) และด้านทักษะ (Skill)
นอกจากจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และได้รับการฝึกอบรมด้านวิธีการ
สอน เทคนิดการสอน เช่นเดียวกบัครูอาจารยทั่วไปแล้ววิทยากรฝึกอบรมในฐานะ

สถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่น๔ (สกพ.๔) ฯพณฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   บรรยายพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการเมืองไทย ในอนาคต ตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๗ ของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ. ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดี รังสิต กรุงเทพฯ

 

คลิกรับชมวีดีโอ ย้อนหลังหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
ฟังบรรยาย เรื่องสถาบันศาสนา กับความมั่นคงแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พระพรหมบัณฑิต

การให้การศึกษาประชาชน คือความมั่นคง

พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันศาสนา กับความมั่นคงแห่งชาติ EP1

https://youtu.be/AE7H_iFwNy0

พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันศาสนา กับความมั่นคงแห่งชาติ EP2

https://youtu.be/1PC_z0coCQo

ภาพกิจกรรม ๘ เมษายน ๒๕๕๙

https://goo.gl/photos/gKrG9JtZd3u5RnCy8

 

ติดต่อสอบถามการรับชม

อ.เฉลิมชัย ไวยชิตา

มือถือ 08 5811 5039

ID LINE : 0858115039

 

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เกียรติยศ รุ่นที่ ๒ (สกพ.๒)

และ

ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง

ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๓ (สมพ.๓)

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ชั้น ๒ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

 

บรรยายพิเศษ เรื่องการดำเนินงานของสำนักงาน กปร.

โดย นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ อดีตเลขาธิการสำนักงาน กปร.

เวลาถ่ายทอด 13.00 - 17.00 น.                                                    

รับชมผ่านมือถือ                                                                 
http://goo.gl/cFcQVr

 

รับชมผ่าน youtube :                                                           
https://goo.gl/Rt8IYs

 

ติดต่อสอบถามการรับชม

อ.เฉลิมชัย ไวยชิตา

มือถือ 08 5811 5039

ID LINE : 0858115039

 

คลิกรับชมวีดีโอ ย้อนหลัง

ร่วมกันเผยแพร่ โครงการกปร.

บรรยายพิเศษโดย

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ

อดีตเลขาธิการสำนักงาน กปร.                               
จัดอบรมโดย                           
หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน                                                     

สกพ.๒ และสมพ.๓

https://youtu.be/SqhueRynt28

https://youtu.be/hopr5v9o77Q

ภาพอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน วันที่ ๑ เมษายน 2559

 https://goo.gl/photos/hzGQLqseEtF19Baw5

 

บรรยายพิเศษ ฯพณฯ กร ทัพพะรังษี หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน พิธีเปิด สกพ.๒ และสมพ. ๓
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘

หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน "เกียรติยศ" รุ่นที่ ๑ (สกพ.๑)
และหลักสูตรผู้นำระดับสูงเพื่อการศึกษาตามแนพระราชดำริ รุ่นที่ ๓ (สนพ.๓)
วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น ๒ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงของดุลอำนาจในเอเชีย - แฟซิฟิก ระหว่างสหรัฐอเมริกา จีนและรัชเซีย กับผลกระทบต่อประเทศไทย"
โดย คุณวีระศักดิ์ ฟูตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
อดีตเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน

คลิกชมภาพ

ถกแถลงกลุ่ม ๔ ห้วยฮ่องไคร้
หัวข้อ "พลังงานกับความมั่นคงของชาติ"
โดย พล.ต.อนุรัช  บุนนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก
ทึ่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี, กรรมการบริหาร กองทุนน้ำมันจดทะเบียนประเทศสิงคโปร์

ถกแถลงกลุ่มที่ ๖ ภูพาน
"ความสำเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจบนแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โดย ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์
ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

คลิกชมภาพ

https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipMgc8F-qKeobTWUNNsRkn7ymQ4GpaLBA4fcgAAO

 

Page 1 of 2

About Us

โครงการอบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยการ “ศึกษา เรียนรู้ เผยแพร่ และต่อยอด”

Top Photos

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…